• 0724.209.035
  • contact@sam-romania.ro
  • Bucuresti, Romania

Directiva NIS2

Directiva NIS2 reprezintă un cadru legislativ important în domeniul securității cibernetice. Aceasta are rolul de a asigura că statele membre ale Uniunii Europene adoptă măsuri adecvate pentru a preveni și a răspunde la incidentele de securitate cibernetică.

Directiva NIS2

Prezentare generală a Directivei NIS2

 

Directiva NIS2, denumită oficial Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (NIS2), este o actualizare a directivei NIS inițiale, adoptată în anul 2016.


Obiectivul principal al directivei NIS2 este asigurarea unui nivel ridicat de securitate cibernetică în întreaga UE. Aceasta stabilește cerințe și obligații clare pentru întreprinderi și organizații, precum și pentru autoritățile de reglementare.


Directiva NIS2 vine în contextul unei creșteri a amenințărilor cibernetice la nivel global, iar Uniunea Europeană își propune să răspundă eficient acestor provocări prin intermediul unor măsuri legislative și tehnice adecvate. Implementarea acestei directive implică o colaborare strânsă între statele membre, instituțiile UE, sectorul privat și alte părți interesate pentru a asigura o protecție eficientă împotriva atacurilor cibernetice.


Un aspect important al Directivei NIS2 este definirea unor standarde minime de securitate cibernetică pentru operatorii de servicii digitale și pentru furnizorii de servicii esențiale, cum ar fi sectorul energetic, financiar, de transport sau de sănătate. Aceste standarde urmăresc să prevină incidentele de securitate și să asigure o gestionare eficientă a acestora în cazul în care acestea au loc. Implementarea acestor standarde va contribui la consolidarea rezilienței cibernetice a UE și la protejarea datelor sensibile ale cetățenilor și ale companiilor.

 

Directiva NIS2 – Schimbări și actualizări cheie

 

Directiva NIS2 aduce anumite schimbări și actualizări semnificative față de versiunea anterioară. Iată câteva dintre cele mai importante modificări:


1. Lărgirea domeniului de aplicare: NIS 2 se aplică acum tuturor operatorilor de servicii, indiferent de sectorul în care activează. Aceasta include companii din domeniile energiei, transportului, sănătății, serviciilor financiare, precum și alte sectoare cheie pentru funcționarea societății.

 

2. Creșterea nivelului minim de securitate: Directiva impune un nivel minim de securitate cibernetică care trebuie respectat de întreprinderi și organizații. Aceasta include implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni incidentele de securitate și a răspunde la acestea.

 

3. Implicarea autorităților de reglementare: NIS 2 consolidează rolul autorităților de reglementare în asigurarea respectării directivei. Acestea au puterea de a monitoriza și de a sancționa nerespectarea cerințelor de securitate cibernetică impuse de NIS 2.

Una dintre schimbările semnificative aduse de NIS2 este introducerea unor cerințe mai stricte privind raportarea incidentelor de securitate cibernetică. Operatorii de servicii sunt acum obligați să notifice autoritățile competente în termen de 24 de ore de la descoperirea unui incident major, iar în cazul unor incidente cu impact semnificativ asupra serviciilor, aceștia trebuie să informeze și utilizatorii afectați.


De asemenea, NIS2 pune un accent deosebit pe colaborarea între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește gestionarea incidentelor de securitate cibernetică transfrontaliere. Mecanismele de cooperare și schimbul de informații au fost consolidate pentru a asigura o abordare unitară și eficientă în gestionarea amenințărilor cibernetice la nivel european.

NIS2

Directiva NIS2 – Implicatii pentru companii


NIS2 are implicații semnificative pentru întreprinderi și organizații. Acestea trebuie să adopte măsuri adecvate de securitate cibernetică pentru a se conforma cerințelor directivei. Încălcarea acestor cerințe poate duce la sancțiuni și la prejudicii de imagine pentru companie.


NIS2 promovează colaborarea între diferitele sectoare și autorități pentru a preveni și a răspunde la incidentele de securitate cibernetică. Este important ca întreprinderile și organizațiile să coopereze cu autoritățile și să contribuie la schimbul de informații relevante.


Implementarea măsurilor de securitate cibernetică conform NIS2 poate fi o oportunitate pentru întreprinderi de a-și consolida infrastructura digitală și de a-și îmbunătăți procesele interne. Prin adoptarea unor standarde ridicate de securitate, organizațiile pot câștiga încrederea clienților și partenerilor de afaceri, consolidându-și astfel poziția pe piață și reducând riscul de pierderi financiare sau de date sensibile.


De asemenea, respectarea cerințelor NIS2 poate contribui la creșterea nivelului de conștientizare a angajaților în ceea ce privește securitatea cibernetică. Prin organizarea de sesiuni de formare și conștientizare, întreprinderile pot reduce riscul de atacuri cibernetice interne și pot îmbunătăți reacția la posibile incidente de securitate, asigurând astfel protecția datelor și a activelor organizației.

NIS 2 Directive

Cerințe de conformitate conform NIS2

 

Directiva NIS2 stabilește o serie de cerințe de conformitate cu securitatea cibernetică.

 

Acestea includ:

 

Evaluarea riscurilor: întreprinderile și organizațiile trebuie să efectueze evaluări periodice ale riscurilor de securitate cibernetică și să identifice măsuri adecvate pentru a le gestiona.


Implementarea măsurilor de securitate: întreprinderile și organizațiile trebuie să implementeze măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de securitate cibernetică.


Raportarea incidentelor de securitate: întreprinderile și organizațiile trebuie să raporteze incidentele majore de securitate autorităților competente într-un interval de timp specificat.


Implementarea acestor cerințe este crucială pentru protejarea datelor sensibile și a infrastructurii critice împotriva amenințărilor cibernetice din ce în ce mai sofisticate. Evaluarea riscurilor este un proces continuu care implică identificarea, analiza și evaluarea potențialelor amenințări și vulnerabilități. Aceste informații sunt apoi folosite pentru a dezvolta strategii de securitate personalizate, adaptate la nevoile specifice ale fiecărei organizații.

 

Implementarea măsurilor de securitate necesită o abordare cuprinzătoare, care să includă atât aspecte tehnice, cum ar fi criptarea datelor și monitorizarea continuă a rețelelor, cât și aspecte organizaționale, cum ar fi politici clare de securitate cibernetică și formare regulată a personalului. O bună colaborare între echipele de securitate cibernetică și cele operaționale este esențială pentru asigurarea unei protecții eficiente împotriva atacurilor cibernetice.

 

Strategii de securitate cibernetică pentru conformitatea NIS2


Pentru a se conforma cerințelor directivei NIS2, întreprinderile și organizațiile ar trebui să dezvolte strategii de securitate cibernetică adecvate.

 

Acestea pot include:


1. Implementarea unor politici clare de securitate cibernetică: întreprinderile și organizațiile ar trebui să dezvolte și să implementeze politici clare de securitate cibernetică, care să definească obiectivele, responsabilitățile și procedurile pentru asigurarea securității cibernetice.


2. Formarea și conștientizarea angajaților: întreprinderile și organizațiile ar trebui să instruiască și să sensibilizeze angajații cu privire la problemele de securitate cibernetică și să promoveze bune practici în acest domeniu.

 

3. Monitorizarea și actualizarea constantă a măsurilor de securitate cibernetică: întreprinderile și organizațiile ar trebui să monitorizeze în mod regulat eficacitatea măsurilor de securitate cibernetică implementate și să le actualizeze în funcție de noile amenințări și vulnerabilități.


O altă strategie eficientă pentru asigurarea conformității cu NIS2 este implementarea unui sistem de gestionare a incidentelor cibernetice. Acest sistem ar trebui să permită identificarea, raportarea, investigarea și remedierea incidentelor cibernetice într-un mod eficient și coordonat.

 

Prin stabilirea unor proceduri clare și a unui flux de lucru bine definit, organizațiile pot gestiona mai eficient incidentele cibernetice și pot reduce impactul acestora asupra activității lor, iar institutiile financiare vor include si recomandarile din Directiva privind Reziliența Operatională Digitală (Directiva DORA).

 

Directiva NIS2 – Rolul autorităților de reglementare în aplicarea directivei

 

Autoritățile de reglementare joacă un rol crucial în aplicarea directivei NIS2. Acestea au responsabilitatea de a monitoriza respectarea cerințelor de securitate cibernetică și de a lua măsuri adecvate în cazul nerespectării acestora.


Autoritățile de reglementare pot efectua inspecții și audieri, pot solicita informații suplimentare și pot impune sancțiuni în cazul încălcării cerințelor de securitate cibernetică. Este important ca întreprinderile și organizațiile să colaboreze cu autoritățile și să furnizeze informațiile solicitate în mod transparent și eficient.


Autoritățile de reglementare au și rolul de a promova bune practici în domeniul securității cibernetice. Ele pot organiza sesiuni de formare și workshop-uri pentru a crește nivelul de conștientizare al actorilor implicați în gestionarea riscurilor cibernetice. De asemenea, autoritățile pot facilita schimbul de informații între entități pentru a spori cooperarea în prevenirea și gestionarea incidentelor de securitate cibernetică.

 

Compania dumneavoastra trebuie sa implementeze DORA sau directiva NIS2?

Recomandari: